Programma cursussen voorjaar 2017

Lezing:

https://www.libris.nl/vanpiere/agenda/filosofiecafe/lezing-arnold-ziegelaar/

HOVO Leiden vanaf 6 februari 2017

Filosofie en de zin van het leven

Een thematisch onderzoek

 

Filosofie is het al duizenden jaren durende gesprek van de mens met zichzelf. Wat filosofie is, licht op in het filosoferen zelf, bijvoorbeeld in de bezinning op het menselijk bestaan. Filosofie is betrokken op vragen rond zin, zinloosheid en zingeving. In deze collegereeks onderzoeken we de vraag naar zin om tot diepere inzichten te komen die ons helpen om te gaan met de vraag naar zin. We onderzoeken wat we onder ‘zin’ kunnen verstaan en schetsen manieren om zin te ervaren: zelfontplooiing, te bereiken doelen, spel, vriendschap, ouderschap, kunst, religie. We onderzoeken wat er gebeurt als zingeving faalt, bijvoorbeeld door tegenslagen of verlies. We onderzoeken de ervaring van zinloosheid en de vertwijfeling die daaruit voortkomt. We onderzoeken dat wat de grootste uitdaging lijkt te zijn voor het ervaren van zin: de dood, zowel die van anderen als van jezelf. We onderscheiden verschillende verhoudingen tot de dood en laten zien dat de dood niet in tegenspraak is met een zin van het leven. Volgens dat inzicht verdient ook de dwaasheid een belangrijke rol: het vergeten van de vraag naar zin en opgaan in het onmiddellijke leven. Denkers als Aristoteles, Epicurus, Montaigne, Erasmus, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche en Heidegger zijn onze gesprekspartners.

———————————————————

HOVO Brabant vanaf 27 januari 2017

Denken over religie

Van God naar het Mysterie?

Godsdienstfilosofie houdt zich bezig met de aard van religie en onderzoekt het waarheidsgehalte van geloofsinhouden en religieuze intuïties. Er komt een aantal godsdienstfilosofische thema’s aan de orde: aard en betekenis van religieuze grondbegrippen, religie als systeem van zingeving, de verhouding tussen rede en geloof, de (on)mogelijkheid van een fundering van religieuze opvattingen en de opkomst van het filosofisch atheïsme en nihilisme. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht voor een (postchristelijke) religiositeit, die in overeenstemming is met de inzichten van de moderne natuurwetenschap en tegelijk een mystieke dimensie openhoudt. Om deze mogelijkheid te kunnen ontwikkelen wordt een historische lijn gevolgd en stil gestaan bij enkele belangrijke denkers uit de westerse traditie zoals Anselmus van Canterbury, Descartes, Pascal, Kant, Kierkegaard, Nietzsche en Wittgenstein. Ook hedendaagse denkers komen aan de orde. Het college draait vooral om de vraag of en zo ja op welke wijze een harmonie tussen rationaliteit en religie, die in de Middeleeuwen normaal was en in de nieuwe tijd verloren is gegaan, hersteld zou kunnen worden.

Opbouw van de collegereeks is als volgt:

1. Wat is religie?

2. Het geloof zoekt het begrip: over Anselmus van Canterbury

3. Het spanningsveld tussen geloof en rede opent zich: Descartes en Pascal

4. Het geloof verliest het begrip: Kant’s kritiek op de rationele theologie

5. Het geloof moet het stellen zonder begrip: Kierkegaard en de religieuze paradox

6. Het begrip vernietigt het geloof: Nietzsche en het nihilisme

7. Het antagonisme: Over nihilisme, absurdisme en futilisme.

8. Naar een non-theïstische mystiek: Kant’s afgrond van de rede

9. Naar een non-theïstische mystiek: Wittgenstein, Heidegger en het bestaansmysterie

10. Naar een non-theïstische mystiek: Aardse mystiek

 

https://www.hovobrabant.nl/cursussen/cursusaanbod/24211-denken-over-religie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Go to Top